Oferujemy Państwu swoje usługi w zakresie doradztwa technicznego, prac przedprojektowych, prac projektowych oraz obsługi formalno-prawnej inwestycji.

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:

Zagospodarowanie złóż ropy i gazu:

 • lokalizacja inwestycji (także decyzje lokalizacyjne i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego),
 • koordynacja prac projektowych poszczególnych branż,
 • zagospodarowanie terenu,
 • pompownie ropy,
 • rurociągi międzyobiektowe,
 • rurociągi przesyłowe ropy,
 • rurociągi przesyłowe gazu,
 • punkty załadunku/rozładunku ropy, chemikaliów i innych surowców (autocysterny, cysterny kolejowe).

Infrastruktura gazowa:

 • przyłącza gazowe,
 • sieci gazowe niskiego ciśnienia,
 • sieci gazowe średniego ciśnienia,
 • sieci gazowe wysokiego ciśnienia,
 • stacje gazowe,
 • punkty redukcyjno – pomiarowe,
 • gazociągi przesyłowe wysokiego ciśnienia.


Infrastruktura w zakresie zaopatrzenia w wodę:

 • przyłącza wodociągowe,
 • sieci wodociągowe,
 • ujęcia wody,
 • pompownie wody,
 • hydrofornie,
 • zbiorniki p.poż.,
 • pompownie p.poż.,
 • sieci p.poż. (wody i piany gaśniczej).

Infrastruktura kanalizacyjna:

 • opracowanie planów aglomeracji,
 • opracowanie zmian planów aglomeracji,
 • przyłącza kanalizacyjne (przykanaliki),
 • sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
 • sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej,
 • sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej,
 • przepompownie ścieków,
 • oczyszczalnie ścieków,
 • kanalizacja deszczowa,
 • podczyszczanie i zagospodarowanie wód deszczowych.

Inne:

 • obiekty technologiczne,
 • remonty instalacji/obiektów technologicznych,
 • laboratoria.

Działalność firmy obejmuje swoim zakresem całość procesu inwestycyjnego, w szczególności:

Opracowanie założeń i koncepcji inwestycji (w ujęciu technicznym, ekonomicznym i formalno – prawnym).

Uzyskiwanie wskazań lokalizacyjnych dla inwestycji, w tym:

 • opracowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (łącznie z wprowadzaniem zmian do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin),
 • sprawowanie nadzoru nad procedurą planistyczną poprzez ścisłą współpracę z organami samorządowymi i administracji rządowej,
 • opracowywanie wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy,
 • sprawowanie nadzoru nad procedurą wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego poprzez ścisłą współpracę z organami samorządowymi i administracji rządowej.

Opracowywanie map do celów projektowych.

Prowadzenie badań geologicznych wraz z opracowaniem geotechnicznych opinii posadowienia obiektów budowlanych oraz dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.

Uzyskiwanie warunków technicznych:

 • zasilania w energię elektryczną,
 • zasilania w energię gazową,
 • dostawy wody,
 • odprowadzania ścieków,
 • podłączeń telekomunikacyjnych.

Ocena wpływu inwestycji na środowisko, w tym:

 • opracowywanie prognoz oddziaływania na środowisko na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • opracowywanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (ocena oddziaływania na środowisko),
 • uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Prowadzenie negocjacji mających na celu uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane (także reprezentowanie inwestora w procedurach administracyjnych i sądowych).

Opracowywanie dokumentacji technicznych i formalnych:

 • projekty bazowe,
 • projekty budowlane (w tym projekty zagospodarowania terenu),
 • projekty wykonawcze,
 • projekty powykonawcze,
 • operaty wodnoprawne,
 • dokumentacja do wniosku o decyzję o dopuszczalnej emisji gazów i pyłów do atmosfery,
 • dokumentacja do wniosku o decyzję na wytwarzanie odpadów,
 • dokumentacja do wniosku o decyzję o pozwoleniu zintegrowanym,
 • dokumentacja techniczna dla Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) i jednostki notyfikowanej,
 • dokumentacja techniczna dla Transportowego Dozoru Technicznego (TDT),
 • operaty wycinki drzew,
 • projekty stref zagrożenia wybuchem i zagrożenia toksycznego,
 • projekty rekultywacji.

Opracowywanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich (także innych opracowań kosztorysowych).

Uzyskiwanie decyzji, postanowień, uzgodnień oraz innych dokumentów formalno – prawnych niezbędnych w procesie projektowania budowlanego, w tym:

 • decyzje pozwoleniu na budowę,
 • decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzje o warunkach zabudowy,
 • pozwolenie wodnoprawne,
 • decyzje o dopuszczalnej emisji gazów i pyłów do atmosfery,
 • decyzje na wytwarzanie odpadów,
 • decyzje o pozwoleniu zintegrowanym,
 • uzgodnienia z Urzędem Dozoru Technicznego (UDT) (także z jednostką notyfikowaną),
 • uzgodnienia z Transportowym Dozorem Technicznym (TDT),
 • decyzje zezwalające na usunięcie drzew i krzewów,
 • decyzje o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolnej,
 • decyzje o wyłączeniu gruntów leśnych z produkcji leśnej,
 • decyzje o ustaleniu kierunków rekultywacji.

Sprawowanie nadzorów autorskich i udzielanie konsultacji technicznych na budowie.Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania. To, że na liście powyżej nie ma interesujacej Cię rzeczy, nie znaczy, że nie jesteśmy w stanie tego dla Ciebie zrobić. Skontaktuj się z nami jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska BSB Szymański spółka jawna
ul. Fabryczna 23a, 65-463 Zielona Góra
tel.: 68 453 58 18, 68 453 58 19, fax: 68 453 58 18 (19) wew. 121
e-mail: bsb@bsb.zgora.pl